Tip naročnika

Tip naročnika2020-02-01T18:07:26+00:00

Gospodarske družbe

Računovodsko poročanje:

  • periodično ugotavljanje poštene vrednosti v poslovnih knjigah zaradi potrebe po krepitvi / slabitvi;
  • informacija o gibanju vrednosti posameznega tipa nepremičnin v določenem časovnem obdobju zaradi ugotovitve potrebe po prevrednotenju;
  • opredelitev preostalih življenjskih dob in posledično pravilnih amortizacijskih stopenj;
  • ločitev vrednosti nepremičnin na vrednost objekta in zemljišča.

Zavarovano posojanje:

  • ocena tržna vrednosti ob pridobitvi posojila;
  • periodična ocena tržne vrednosti, skladno z zahtevami bank.

Občine

  • ocena gospodarske javne infrastrukture;
  • ocena nepremičnin v okviru zahtev ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.